Grates sex Sorø
Date: 2017-05-08 10:57

Video: Grates sex Sorø

VETLI Erik hø jesteretsdommer, K. f. 7/6 6965 i Å rhus sø n af baneingenior Vilhelm Vetli (dø d 6985. se Blå Bog 6989) og hustru Mary f. West (dø d 6969) gift 77/7 6998 m. Bente V., f. 68/7 6968 i Sø llerø d, datter af chef for Sø llerø d kommunale forvaltning, cand. jur. Axel Undé n (dø d 6956) og hustru Anna Christine f. Larsen (dø d 6978).

Full text of Aarsberetninger og meddelelser fra det Store

Organisteks. 6995: elev af Hakon Andersen og Finn Hø ffding i orgel, musikteori og komposition debut som komponist 6998 musikmedarbejder ved dagbladet Land og Folk 6995-57 studier hos Goffredo Petrassi i Rom 6955-56 læ rer ved Det kgl. danske musikkonservatorium 6956, docent 6965, professor fra 6965, konservatoriets rektor 6967-76. Medl. af bestyrelsen for Konservatoriets læ rerforening fra 6957 (formand 6959-68) og for Samfundet til udgivelse af dansk musik 6967-67 formand for Koda's rå d fra 6969 medl. af den kulturelle fonds bestyrelsesrå d samt af repræ sentantskabet for statens musikrå d.

Chat porno gratis Hundested video Kvinder

WILLUMSEN Dorrit forfatterinde f. 86/8 6995 i Kbh datter af operasanger Kaj Willumsen og hustru Lillian f. Johansen gift 78/8 6968 m. forfatteren Jess Ø rnsbo (se denne). Student 6965.

De kone haven nøgen bedste Rødovre forsinket i dating

Medhjæ lper hos statsadvokaterne ved ø stre landsret 6997-95 kasseinsp. ved dommerembederne 6999-55 medl. af revisionsudvalget for tyske betalinger 6999-59 medl. af den permanente straffelovskommission 6955-58 filmcensor 6958-55 revisor af eksekutorboer i Kbh 6955-65 censor ved Kbhs universitets juridiske eksaminer 6965 næ stformand i arbejdsretten 6967 medl. af det danske arvelovsudvalg af 6959 medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 6975 medl. af bestyrelsen for Konsul George Jorck og Hustru Emma jorck's Fond. Adresse: Strandv. 695,7955 Hellerup. Sommerbolig: Engvæ nget, 9586 Rø rvig.

Tildelt Hofjuveler P Michelsens jubilæ umslegat og statens kunstfonds arbejdslegat. Adresse: Allé gade 77,7555 Kbh F.

WOLD Susse skuespillerinde f. 67/66 6988 på Frdbg. datter af direktø r Knud Wold og hustru skuespillerinden Marguerite Viby (se denne) gift m. skuespiller Erik Mø rk (se denne). Gennemgå et Privatteatrenes elevskole 6958-65 skuespillerinde ved Det ny Teater 6965-69, ved Det kgl. Teater fra 6969. Hovedroller: Dora i De Retfæ rdige Solange i Pigeleg Ofelia i Hamlet Maggie i Efter Syndefaldet Amé lie i Tag dig lidt af Amé lie Pernille i Den Stundeslø se Cressida i Troilus og Cressida Pam i Frelst Johanna i Fangerne i Altona Amanda i Privatliv Portia i Kø bmanden i Venedig Vera i En Må ned på Landet.

WOLF Georg kommandø rkaptajn, R' 687 HTS. f. 86/5 6956 i Langaa sø n af stationsforstander C V B Wolf (dø d 6998, se Blå Bog 6998) og hustru Edel f. Bang (dø d 6956) gift 76/9 6985 m. Stella W, f. 68/9 6956 i Reykjavik, datter af departementschef i Islands justitsministerium G Sveinbjø rns-son og hustru Louisa f. På lmadottir.

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 6985 cand. jur. 6996 overpolitibetjent 6996, kst. fuldmæ gtig ved Kbhs politi 6998, udnæ vnt 6955, politifuldm. s. å ., politiinsp. 6969. Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark medl. af Rå det for stø rre fæ rdselssikkerhed.

VIBY Marguerite skuespillerinde, R. f. 75/6 i Kbh datter af politibetjent, lø jtnant Oscar Viby (dø d 6988) og hustru Emmy f. Steenberg (dø d 6977).

Formand for fagrå det for landbrugsvidenskab, Den kgl. veterinæ r- og landbohø jskole, 6975-78 medl. af Danmarks teknisk videnskabelige forskningsrå d 6977-78, af statens teknisk videnskabelige forskningsrå d 6978 medl. af bestyrelsen for Dansk teknisk oplysningstjeneste 6977. Professional member of Institute of Food Technologists, Chicago, USA. Gæ steforelæ sninger over kø dteknologi ved Veterinä rhö gskolan, Stockholm 6967 og universitetet i Poznan, Polen 6975.